Voorwaarden

Onze voorwaarden

Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuurder (verder aangeduid als “verhuurder”).
Artikel 1: Definities
“trailer”
Het huurobject, zoals omschreven op de huurovereenkomst onder Huurobject, zijnde een aanhangwagen / trailer,  ingericht voor het vervoer van één (1), twee (2) of maximaal drie (3) 2-wielige voertuigen, zoals scooters, (brom)fietsen en/of weg(race)motoren.
Het exacte aantal te vervoeren motor voertuigen staat omschreven op de huur overeenkomst.
Verder te noemen: “trailer”
“huurder”
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan vertegenwoordigd door een tekenings bevoegd natuurlijk persoon, zoals omschreven op de huurovereenkomst onder Huurder,
Verder te noemen: “huurder”
“verhuurder”
De natuurlijke persoon, of rechtspersoon, dan vertegenwoordigd door een tekenings bevoegd natuurlijk persoon, zoals omschreven op de huurovereenkomst onder Verhuurder,
Verder te noemen: “verhuurder”
“toebehoren”
Goederen welke separaat worden mee verhuurd, zoals bijvoorbeeld: spanbanden, disselslot en/of wielklem, zoals gespecificeerd op de huurovereenkomst onder Toebehoren,
Verder te noemen: “toebehoren”
Artikel 2: Huurprijs
a. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en het tarief zoals op de huurovereenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is vermeld.
Artikel 3: Aflevering en teruggave
a. De huurder erkent de trailer met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. De huurder verbindt zich de trailer met toebehoren aan de verhuurder terug te geven op de datum en plaats die in de huurovereenkomst zijn genoemd in dezelfde goede conditie, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan en dit op de huurovereenkomst is aangetekend. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze huurvoorwaarden.
b. Indien de trailer met toebehoren niet binnen de huurovereenkomst vermeldde, eventueel verlengde, termijn bij de verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor verhuurder het recht tot onmiddelijke terugvordering van de trailer, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen. In een zodanig geval wordt de dagprijs over de verlengde periode verhoogd met een bedrag van € 40,00 (zegge: veertig euro) onverminderd het recht van de verhuurder om de eventueel door deze te lijden schade en te maken kosten op de huurder te verhalen.
c. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de betaling contact te geschieden bij het in ontvangst nemen van de trailer. Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd.
Artikel 4: gebruik van de trailer
a. De huurder staat ervoor in de gehuurde trailer zorgvuldig en overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen te gebruiken;
b. De huurder zal niet meer motorvoertuigen vervoeren als omschreven staat op de huur overeenkomst;
c. De huurder zal zich houden aan het maximum laadgewicht van de trailer, zoals omschreven op de huur overeenkomst. Het maximum gewicht (trailer + lading) mag de 750kg niet overschrijden;
d. De huurder dient in het bezit te zijn van een geldig Europees rijbewijs;
e. De huurder verplicht zich de trailer uitsluitend zelf te gebruiken;
f. Het doorverhuren, alsmede het uitlenen van de trailer aan derden, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder;
g. Aan de genoemde trailer mogen geen veranderingen door de huurder, of in zijn opdracht, te worden aangebracht tenzij de verhuurder daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook in het geval van een eventuele reparatie aan de trailer tijdens de verhuurperiode, hiervoor is altijd goedkeuring van de verhuurder nodig.
Artikel 5: onderhoud/reparatie voor rekening van de huurder
a. Vervuiling van de trailer, welke ontstaat tijdens de huurperiode gedurende normaal gebruik op de verharde weg komt voor rekening van de verhuurder, hierbij valt de denken aan vervuiling door stof en regen;
b. Reparatie aan en vervanging van banden, anders dan ten gevolge van normale slijtage. Reparatie, vervanging of aanschaf van een nieuwe band elders is geheel voor eigen rekening;
c. Alle werkzaamheden die ten gevolge van een ongeval, diefstal, vandalisme, brand of gelijkwaardige incidenten/gebeurtenissen zijn voor rekening van de huurder;
d. Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van een verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van de trailer, daaronder mede begrepen de gevolgen van over belading en deelname aan wedstrijden.
Artikel 6: melding van schade, ongeval en/of diefstal.
a. Schades aan, of veroorzaakt door, de trailer, dienen tijdens de huurperiode onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien door de huurder gemeld te worden aan de verhuurder, met vermelding van alle relevante gegevens;
b. In geval derden bij een schade betrokken zijn, is de huurder met name verplicht alle relevante gegevens met betrekking tot derden te noteren en aan de verhuurder alle medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schades met verzekerings-maatschappijen, overheidsinstanties en andere derden;
c. Diefstal, verlies of vervreemding van de trailer tijdens de huurperiode dient onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien door de huurder gemeld te worden aan de verhuurder. Huurder dient binnen 7 dagen na melding een kopie van het ambtshalve opgemaakte proces verbaal te overhandigen aan verhuurder;
d. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de trailer tijdens de huurperiode en huurder is aansprakelijk bij diefstal, verlies of vervreemding van de trailer tijdens de huurperiode;
e. Vervangingswaarde van de trailer staan omschreven op de huurovereenkomst en worden doorbelast aan huurder, met aftrek en inhouding van de waarborgsom en dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum, te worden voldaan aan de verhuurder;
Artikel 7: vrijwaring
a. De verhuurder is nimmer aansprakelijk ter zake van schade(n) ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst;
b. De huurder is aansprakelijk en vrijwaart verhuurder voor alle schade, daaronder begrepen gevolgschade, kosten en of schade van de huurder, te lijden als gevolg van verloren gaan van de trailer en/of toebehoren, kosten en/of schade van de huurder of derden door gebreken aan de trailer zoals trillingen en dergelijk, alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan de trailer en/of toebehoren worden toegebracht, al dan niet buiten schuld van de huurder, voor zover niet door enige verzekering gedekt;
c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de huurder tengevolge van vertraging in de aflevering van de trailer, defecten aan de trailer, of als gevolg van andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikel bedoelde aanspraak van derden.
Artikel 8: verzekering
a. De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering van het voertuig waarmee de huurder de trailer voortbeweegt;
b. De kosten van het laten terugbrengen (repatriëring) van de trailer in geval van een niet direct op te lossen technisch mankement zijn nimmer op de verhuurder te verhalen. Daarom wordt aangeraden een zogeheten ANWB “reis- en kredietbrief met aanhangwagen supplement” af te sluiten;
c. De lading is nimmer verzekerd door verhuurder, hiervoor dient huurder zelf een afdoende verzekering af te sluiten op eigen kosten;
d. De huurder blijft onverminderd aansprakelijk voor alle schade(n) bij verlies, diefstal en/of vervreemding tijdens de huurperiode.
Artikel 9: Ontbinding van de huurovereenkomst
a. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden/beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade(n) en rente, indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surcéance van betaling, faillissement van de huurder of het van toepasssing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) op de huurder; bij vestiging in het buitenland van de huurder; bij vordering van overheidswege van het desbetreffende gehuurde, dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmee verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was;
b. Huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren waar dit zich bevindt dan wel weer in rechtmatig bezit van gehuurde te stellen.
Artikel 10: Algemene bepalingen
a. De huurder verplicht zich naam- en/of adreswijziging binnen 7 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan, schriftelijk aan de verhuurder te melden;
b. Indien de huurovereenkomst met meer dan één persoon wordt afgesloten zijn alle ondertekenaars hoofdelijk jegens verhuurder aansprakelijk;
c. Indien de persoon, gelijk huurder, die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolgde deze huurovereenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen, verwijst naar een ander persoon die vervolgens in gebreke blijft te betalen, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel betalen.
Artikel 11: Nederlands recht
a. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst, of de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Verhuurder welke eveneens van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
© Motor-aanhanger-huren.nl 2018